ISO СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификационен одит на системата за управление и издаване на сертификат

  Как се случва сертификацията?

  Сертификация от акредитиран орган

  След като вашата система за управление е внедрена, извършили се вътрешен одит и преглед от ръководството, следва тя да бъде сертифицирана от акредитиран сертификационен орган. След като изберете орган за сертификация следва да стартирате сертификационния процес чрез изпращане на заявка за сертификация.

  Ако не сте избрали орган за сертификация подайте запитване за оферта

   

  Попълване и изпращане на заявка за сертификация

  Първата стъпка, която трябва да предприемете е подаване на заявка и сключване на договор със сертификационен орган.

  След като се изпратили своята заявка, сертификационният орган подготвя предложение за договор с конкретни ценови условия.

   

  Потвърждениe и планиране на одита

  При потвърждение на договора от страна на клиента, Органът съгласува с клиента одиторски екип и дати за одит чрез изпращане на писмен план.

   

  Важно!

  Самото изпращане за заявката не е обвързващо. Това не е договор и не ви обвързва със сертификационния орган. Заявката служи за събиране на нужната информация от органа за сертификация с цел подготовка на предложение за договор.

  Вижте заявката за сертификация

  Какво представлява Сертификационният одит?

  Одитът протича на два етапа, които представляват:

   

  Одит на Етап 1 

  Преглед на документацията на съответната система за управление и проверка за степента на готовност за провеждане на одит на Етап 2. Докладът от този Етап може да съдържа констатации, изискващи отстраняване на пропуските преди провеждане на одит на Етап 2

   

  Одит на Етап 2

  Оценяване на внедряването и ефикасността на системата за управление. При одита се събират информация и доказателства за съответствие с всички изисквания на приложимия за системата за управление стандарт и свързаните с приложната област на системата законови и други външни изисквания.

  Кога се издава и получава ISO Сертификатът?

  На база на резултатите от одита записани в доклада, Органът взема решение по сертификация. След положително решение се издава сертификат.

   

  Сроковете зависят от:

  Времето за планиране на одита провеждането му, съставянето на доклад, взимане на решение и издаване на сертификат.  При всички положения тези срокове са по-кратки, когато сертификатът се издава в България.

   

  Вижте как изглежда сертификатът

  Изисква ли „поддръжка“ системата за управление след сертификация?

   

  За да е валиден сертификатът през трите години след издаването му, след първоначалния сертификационен одит, вие трябва да поддържате и актуализирате своята система за управление. Това се проверява от сертифициращия орган в началото на втората и на третата година от валидността чрез надзорни одити. Те оценяват дали системата за управление има способността да продължава да съответства на изискванията за сертификация.

  Какво се случва след като валидността на сертификата изтече?

   

  За да не се получава прекъсване във валидността на сертификата, преди тя да изтече следва да се подпише договор за нов тригодишен период. Вашият орган за сертификация ще се Ви информира когато този момент настъпи.

  AQ CERT

  ДОБРИ ЦЕНИ

  ЯСНИ ПРАВИЛА

  КРАТКИ СРОКОВЕ

  hero-img