ISO СЕРТИФИКАЦИЯ

Стандарти и системи за управление за по-добри резузлтати в бизнеса

  Какво представлява системата за управление?

  Система за управление е начинът, по който организацията управлява отделните процеси на своя бизнес, за да постигне целите си. Тези цели могат да са по отношение на качество на продуктите или услугите, оперативната дейност, екологични показатели, здраве и безопасност на работното място и много други.

  Това се реализира под формата на писани задължителни правила за изпълнение и управление на дейностите във фирмата. В повечето случаи документацията на системата се състои от наръчник, процедури, инструкции и работни формуляри.

  В процедурите пише “кой какво прави и какви са отговорностите му” (например, процедура за търговската дейност). В инструкциите пише “кое как се прави” и/или “кое как не се прави” (например, инструкция за посрещане на клиенти). Работните формуляри отразяват дали това, което е се изисква от системата е направено и какъв е резултатът. Попълнените формуляри се наричат “записи”.

  Системата за управление може да бъде сертифицирана и тя ще бъде одитирана от сертификационния орган ежегодно. Това е доказателство пред трети страни че фирмата отговаря на изискванията на стандарта и осигурява определено качество на предлаганите от нея услуги или продукти. Одиторите проверяват дали документите покриват изискванията на съответния стандарт, водят ли се записи и дали хората разбират и спазват писаните правила.

  Ето кои са най-често прилаганите стандарти за управление

  Защо е полезно да имаме система за управление?

  За са усъвършенстваме постоянно всяка дейност във фирмата, да подобрим качеството и производителността и по този начин да намалим трайно разходите

  Какво реално се постига с една действаща система по качество съгласно ISO 9001?​

  Какви възможности разкрива една сертифицирана система по качеството?

  Защо има EN или БДС пред името на стандарта?