ISO СЕРТИФИКАЦИЯ

Обучения за подоготвка на персонала ангажиран със системата за управление

  Защо е необходимо обучение?

  След като системата за управление е внедрена е важно персоналът да бъде обучен и мотивиран да работи с нея. Обучението е важен фактор за доброто функциониране на всяка система за управление. Изборът на подходящо обучение за персонала, може да доведе до още по-добра работа на системата. Най-широко разпространените обучения са:

  Какво обучение да изберем?

  Обучение за запознаване със стандарт/и

  Представя същността и съдържанието на различни стандарти (например обучение по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и други...виж още

  То е подходящо за първоначално запознаване със стандартите и за внедяване на системи за управление.

  Вътрешен одитор на система за управление

  Вътрешният одитор трябва да знае "какво да одитира" и "как да го одитира". Следователно той трябва да е запознат с изискванията на стандарта по който е сертифицирана компанията (ISO 9001,ISO 14001 и т.н.) и със стандарта който дава насоки и указания за извършването на одит на системи за управление - ISO 19011. През 2018-та година е приета последната версия на стандарта - ISO 19011:2018.

  Вътрешният одит се извършва от предварително обучени служители на организацията или външни лица (ако в организацията няма обучени вътрешни одитори). Важен принцип при одита е независимостта и безпристрастността, което означава, че човек не може сам да одитира своята дейност.

  Вътрешният одитор по ISO 9001 трябва да бъде обучен по ISO 9001 и по ISO 19011, вътрешният одитор по ISO14001 трябва да бъде обучен по ISO 14001 и по ISO 19011.

  Вътрешният одитор трябва да знае "какво да одитира" и "как да го одитира". Следователно той трябва да е запознат с изискванията на стандарта по който е сертифицирана компанията (ISO 9001,ISO 14001 и т.н.) и със стандарта, който дава насоки и указания за извършване на одит на системи за управление - ISO 19011. През 2018-та година е приета последната версия на стандарта - ISO 19011:2018.

  Вътрешният одитор трябва да притежава актуално удостоверение за Вътрешен одитор по стандарта, който ще одитира!

  Мениджър и вътрешен одитор на система за управление

  Целта на обучението за Мениджъри на системи за управление е да се овладеят практиките за ефективна работа със сътрудниците, произтичащи от въвеждане на изискуемите от стандартите практики в процеса на внедряване, изпълнение и подобряване на Стандартизирани системи за управление. Представя състав и типови схеми за документиране на инструментите за управление на системи. Дава насоки за формиране и работа на екипи, преодоляване на съпротива и за мотивиране

  Обучението дава добра подготовка на хората, ангажирани с внедряване, управление и поддържане на системи за управление. То задължително трябва да бъде част от цялостната програма за запознаване с прилаганите стандарти. Например, за да бъде Мениджър на система за управление едно лице, то трябва задължително да познава спецификата на прилаганите от фирмата/организацията стандарти.

  ISO Обучения I София Варна Пловдив Онлайн На място при вас!

  Актуална програма за обучения