ISO СЕРТИФИКАЦИЯКак става? Какво е това ISO и има ли почва у нас?

Сертификация

Сертификацията се извършва от т.н. "Сертификационни органи", "Сертификатори" или Органи за оценяване на съответствието на системи за управление.

Всеки Сертификационен орган е Акредитиран да извършва сертификация по изискванията на определени стандарти и в определени браншове, за които той е доказал че е компетентен.

Акредитация

Акредитацията е нещо като "Сертификация за сертификатори" и в резултат от нея Акредитираните сертификационни организации могат да издават сертификати, които са международно признати.

За органи по сертификация на системи Акредитацията се извършва по ISO/IEC 17021. В България акредитация извършва ИА БСА, а другите страни от ЕС, съответно техните национални служби за акредитация (например UKAS за Обединеното кралство).

Първоначална сертификация

Когато за пръв път една фирма сертифицира своята система за управление по даден ISO стандарт, то тя трябва да премине процедура по Първоначална сертификация. Процедурата включва преддоговорна кореспонденция със сертификационен орган, планиране на одита (кога да бъде извършен), Сертификационен одит на Етап 1 - проверка на документите и сертификационен одит на Етап 2 - проверка на действието на системата. След на края на одита, Водещият одитор изготвя доклад от одита в който дава свойте оценки за съответствието на системата.

На база данните от доклада в централата на сертификационната организация се взима решение дали да бъде предоставена сертификация.

Надзорен период

След успешна първоначална сертификация се издава сертификат с тригодишна валидност. Тези три години се наричат надзорен период. По време на надзорния период се извършват два надзорни одита, единият на 12 месеца след сертификацията, другия на 24 месеца. Така средно годишно се пада по един одит.

Подновяване на сертификация (ресертификация)

Преди изтичането на надзорния период, сертифицираната организация може да пожелае продължаване на сертификация за нов тригодишен период. В този случай се извършва одит за подновяване на сертификацията и се стартира нов тригодишен надзорен период.

Трансфер на сертификация (смяна на органа)

Трансфер на сертификацията може да бъде извършен в произволен момент от надзорния одит или при подновяване на сертификацията. След като сте избрали сертификационната организация, към която желаете да прехвърлите сертификацията следва единствено да подпишете договор за трансфер. Задължителни условия за трансфер е наличието на валиден сертификат от акредитирана сертификационна организация.

Фактори определящи цената

Всяка сертификационна организация има своя ценова политика, но въпреки това всички работат по общи правила за определяне обема на одита в зависимост от слецификата на клиента. Естествено е цената да е пряко свързана с обема на одита. Факторите отпределящи обема на одита са много, но в основни линии включват:

  • по кой стандарт ще е сертификацията (ISO 9001, ISO 14001...)
  • каква е числеността на персонала
  • на колко смени се работи
  • на колко работни площадки се работи
  • каква дейност се извършва