ISO СЕРТИФИКАЦИЯКак става? Какво е това ISO и има ли почва у нас?

Какво представлява системата за управление?

Това е система от писани задължителни правила за изпълнение и управление на дейностите във фирмата (организацията). В повечето случаи документацията на системата се състои от Наръчник, процедури, инструкции и работни формуляри.
В процедурите пише "кой какво прави и какви са отговорностите му" (например, процедура за търговската дейност). В инструкциите пише "кое как се прави" и/или "кое как не се прави" (например, инструкция за посрещане на клиенти). В работните формуляри се записва, че това, което е изисквано от системата, е направено, както и какъв е резултатът. Попълнените формуляри се наричат "записи".
Одиторите проверяват дали документите покриват изискванията на съответния стандарт, дали се водят записи и дали хората разбират и спазват писаните правила

БДС EN ISO 9001:2015


БДС EN ISO 14001:2015


BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017


IATF 16949:2016


ISO 31000:2018


ISO/IEC 20000-1:2011


БДС EN ISO/IEC 27001:2017


ISO 28000:2007


БДС EN ISO 50001:2011


ISO 17100:2015


ISO 13485:2016


ISO 22000:2005


D-HACCP


IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1


SA 8000

 

 

Защо има БДС и EN пред имената на стандартите на ISO?

EN пред името на международния ISO стандарт означава, че е приет за европейски.
БДС означава, че е приет за Български национален стандарт.

Какво реално се постига с една действаща система по качество съгласно ISO 9001?

  1. Пълна проследимост по отношение на качеството за целия работен цикъл
  2. Превантивно търсене и навременно откриване на грешките в проектирането, управлението, технологията, производството и отстраняване на възможността за повтарянето им
  3. Непрекъснат ефективен контрол на предприетите мерки за управление и осигуряване на качеството

Какви възможности разкрива една сертифицирана система по качеството?

  1. Дава увереност на клиента, че фирмата е в състояние да изпълни договорените условия за доставка по отношение на срок и качество;
  2. Увеличаване на възможността за получаване на поръчки от традиционни или от нови клиенти.
  3. Отваря възможности за излизане на европейски пазари
  4. Отваря възможности за участие в търгове за различни поръчки
  5. Отваря възможности за рализация като доставчик на вече сертифицирани по-големи компании, които са заложили сертификацията като изискване за своите доставчици.