ISO СЕРТИФИКАЦИЯКак става? Какво е това ISO и има ли почва у нас?

Какво е Вътрешен одит?

Вътрешният одит е дейност, която се извършва в рамките на организацията, която има за цел да установи до каква степен са спазeни изискванията на даден стандарт (наприменр ISO 9001). За съответсвие с изискванията на стандарта се проверяват документите на системата (процедури, инструкции, наръчник). Също така се проверява дали служителите в организацията са запонати с съдържанието на тези документи и дали спазват правилата за работа записани в тях.

Защо се извършва Вътрешен одит?

Резултатът от вътрешния одит е констатация за това дали системата отговаря на изискванията или по-точно дали е готова за проверка от външна организация, или иначе казано дали е готова за сертификационен одит. Несъответствията открити по време на вътрешия одит трябва да бъдат отстранени преди сертификационния одит. Вътрешни одити се извършват ежегодно, за да се гарантира поддържане на съответствието. Те предшестват надзорните одити.

Кой извършва Вътрешен одит?

Вътрешният одит се извършва от предварително обучени служители на организацията или външни лица (ако в организацията няма обучени вътрешни одитори). Важен принцип при одита е независимостта и безпристрасността, което означава, че човек не може сам да одитира своята дейност.

Обучение за Вътрешен одитор?

Вътрешният одитор тряба да знае "какво да одитира" и "как да го одитира". Следователно той трябва да е запознат с изискванията на стандарта по който е сертифицирана компанията (ISO 9001,ISO 14001 и т.н.) и със стандарта който дава насоки и указания за извършването на одит на системи за управление - ISO 19011. През 2011-та година е приета последната версия на стандарта - ISO 19011:2011.

Така вътрешният одитор по ISO 9001 трябва да бyде обучен по ISO 9001 и по ISO 19011, вътрешният одитор по ISO14001 трябва да бъде обучен по ISO 14001 и по ISO 19011.

Виж предстоящите обучения >>>